Concept verkiezingsprogramma van de VVD vooral ‘link’

Beste lezer,

Precies twee jaar geleden op 24 november 2018 overleed mijn goede vriendin Jacqueline de Savornin Lohman. Ter ere van haar en onze vriendschap heb ik een brievenboek geschreven dat gebaseerd is op anderhalf jaar gesprekken tussen ons:

Link naar het Brievenboek Jacqueline en ik:

http://www.joycehes.nl/wp/verhalen/

Hieronder mijn blog van deze week:

Concept verkiezingsprogramma van de VVD vooral ‘link’

Met verbazing werd door de media en in praatprogramma’s gereageerd op het Concept verkiezingsprogramma van de VVD: “Samen aan de slag”. Het zou zo links zijn…
Klaas Dijkhoff werd er oa op aangesproken in Op 1.
Zinnen als: “Om een gezonde vrije markt te beschermen is een sterke overheid nodig” en “De noodzaak problemen aan te pakken als gevolg van een doorgeschoten marktwerking” doen vermoeden dat de VVD terugkomt op haar neoliberale grondhouding van de laatste periodes.
Nu vindt deze partij dat een sterke overheid noodzakelijk is op terreinen als wonen en vervoer, waar moet worden ingegrepen. Ook ten aanzien van de sociale zekerheid zou je kunnen zeggen dat de VVD wat afstapt van oude standpunten.

Waarom vind ik het programma vooral ‘link’?
In het kort gezegd omdat de VVD met dit programma een op het eerste gezicht socialer beleid combineert met  een dubieuze focus op een oncontroleerbare centralistische overheid. Dit centrale gezag zou geen last meer moeten hebben van rechters die het herinneren aan eigen wet- en regelgeving dan wel Verdragen die dat gezag heeft op te volgen. Ook worden gemeenten die lastig zouden kunnen zijn, en ongedocumenteerden een minimale opvang geven, of krakers enigszins gedogen… kaltgestellt in het  Conceptprogramma.

Het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden) en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn de VVD een doorn in het oog, zeker als dit Verdrag en dat Hof Europese waarden vertegenwoordigen waar de VVD inmiddels geen behoefte meer aan heeft, kennelijk.
Men wil aanpassing van het EVRM zodat het Comité van Ministers in de Raad van Europa de mogelijkheid krijgt om uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die indruisen tegen de bedoeling van de lidstaten te corrigeren.
Volgens mij staat Baudet hier te juichen!

De Urgenda-zaak wordt een paar keer genoemd als slecht voorbeeld van een zaak waarbij rechters op de stoel van de politiek en politici gaan zitten.
In mijn blog heb ik indertijd het Syri-proces genoemd, waarbij het ging om discriminatie door de overheid. De VVD wil de burgers meer bij de politiek betrekken, maar als die burgers zich verenigen in Stichtingen of Verenigingen om te procederen uit naam van het algemeen belang (omdat ze zich wellicht machteloos voelen ten opzichte van die overheid die zich niet aan eigen grondregels houdt) snijdt de VVD ze de pas af. Deze mogelijkheid die juist voor klimaatactivisten of privacy-belangenbehartigers of vertegenwoordigers van minderheden zo cruciaal is, wil de VVD dus afserveren.

De rechter als corrigerende factor bij doorgeschoten centraal ingrijpen of juist onthouding van ingrijpen (zoals bij het milieu), het kan volgens de VVD niet de bedoeling zijn…
En wat te denken van de zin: “Bij vermoeden dat organisaties tegen de democratische  kernwaarden handelen worden subsidies of vergunningen ingetrokken”. Hier worden ook tv-omroepen genoemd die op basis hiervan kunnen worden geweigerd (door die sterke overheid dus!).
Wonderlijk dat deze partij met zulke voornemens in de persoon van Rutte zoveel moeite heeft met de houding van de PIS in Polen dat rechters buiten spel zet en met Hongarije dat met Orban inmiddels een autocratie is geworden, die niets moet hebben van onwelgevallige media die zijn beleid of de corruptie aan de kaak stellen.

Zover zijn we hier misschien nog niet maar als je naar de migratie en integratie pagina’s van het programma kijkt gaan we toch wel aardig in die richting…
Prioriteit is in elk geval: Europees buitengrenzen-beleid, waardoor migranten desnoods vanuit gesloten opvang van de grens worden teruggestuurd naar veilige landen.
Wat dan veilig is, wordt niet nader toegelicht maar laat zich raden.
Daartoe moet de Marechaussee worden uitgebreid om andere landen te helpen bij het beschermen van de gezamenlijke Europese buitengrenzen tegen vluchtelingenstromen.
Van ngo’s die het opnemen voor vluchtelingen of migranten die met gevaar voor eigen leven ellende en oorlog ontvluchten in de hoop op bescherming en een beter leven in Europa (the American Dream in de zin van je droom op een beter leven volgen voor jou en je bedreigde gezin), de liberale VVD moet er niets van hebben, noch van deze vluchtelingen noch van de ngo’s! Zie het voornemen tot: “Strafbaarstelling van illegaal verblijf of het faciliteren daarvan en het ophalen van migranten door ngo’s” .

Wat betreft vluchtelingen: “Geboden opvang is geen recht maar een gunst,” (dat moet duidelijk zijn) “integratie is een verplichting en het spreken van Nederlands zijn voorwaarden om deel te nemen aan  de vrije samenleving”. Dit geldt niet voor expats, die alleen Engels spreken, maar in dit land kun je beter arriveren onder het kopje expat dan als vluchteling.

Wonderlijk is ook: “Statushouders blijven op speciale integratielocaties waar zij een intensief inburgeringstraject doorlopen”. Mij lijkt het een contradictio in terminis.
Verder: “Een jaarlijks quotum voor hervestiging van vluchtelingen, dat mede gelet op het maatschappelijk draagvlak ook nul kan zijn”.
“Vluchtelingen selecteren we op basis van inpasbaarheid in de Nederlandse samenleving”,
“Uitgenodigde vluchtelingen geven we een tijdelijke verblijfsvergunning van drie jaar (is nu vijf) en daartoe moeten Europese asielregels worden aangepast”.
Volgens de VVD zouden als alles niet werkt zoals deze partij wenst, ook crisismaatregelen mogelijk moeten zijn als het VN Vluchtelingen verdrag opzeggen of aanpassen.
En zelfs: Een opt out clausule voor EU-afspraken op het gebied van asiel en immigratie wanneer hervorming van het Europees asielrecht onvoldoende ruimte biedt om de genoemde maatregelen ten tijde van crisis (welke en hoe?) uit te voeren…
Dit noemt de partij: vervolmaking van het migratiebeleid.

Enfin, Orban kan tevreden zijn. Zelfs Nederland dat altijd zo met het vingertje wees naar andere landen als het om mensenrechten ging, is overstag nu de grootste partij in het land lak lijkt te hebben aan die grondregels die na de Tweede Wereldoorlog met zijn afschuwelijke drama’s als een Holocaust, zijn vastgesteld en er graag veranderingen in willen aanbrengen ten behoeve van Holland eerst!

Maar de grootste rillingen bezorgde mij de passage over ontwikkelingshulp.
“Sluiting van ambassades die zich hoofdzakelijk met ontwikkelingshulp bezighouden. Diplomatieke posten zijn er voor de Nederlandse belangen en dienen niet als pinautomaat voor het gastland”.
Nederland moet zijn criteria voor ontwikkelingshulp verruimen in die zin dat  hulp bij grensbewaking in Afrika als ontwikkelingshulp moet worden gezien.
“Toekenning van noodhulp op basis van waar onze belangen liggen om vluchtelingenstromen te voorkomen en niet meer primair op basis van waar de noden het hoogst zijn of de VN het geld wil besteden”
Kortom ook nog eens de doodsteek voor de VN als ze iets willen doen aan de situatie van de Rohingya’s.
Samengevat: Ontwikkelingshulp was ooit: hulp en ondersteuning van derde wereldlanden, is inmiddels geworden steun voorzover het het economisch belang dient van Nederland en wordt dus als het aan de VVD ligt: investering in het voorkomen van vuchtelingen-stromen.

Even ter vergelijking: De reactie van de VVD op de Kristallnacht zou zijn om onder het kopje: ‘Hulp aan Duitse joden’, investeringen te doen in het versterken van de buitengrenzen zodat deze Duitse joden Nederland niet in kunnen (met natuurlijk een verwijzing naar het maatschappelijk draagvlak).
Ook zou de VVD waarschijnlijk in het gunstigste geval wat fondsen vrijmaken ten behoeve van herstel van schade aan woningen en winkels en daarbij als voorwaarde stellen dat als dat geld wordt aanvaard er een brief moet worden ondertekend dat diegenen die van die regeling profiteren in elk geval niet naar Nederland zullen afreizen.

Wat mij betreft mag dit verkiezingsprogramma als een parafrase op Levinas heten: Het werkelijke gelaat van de VVD!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *