Alle berichten van Joyce Hes

Lief zijn voor complotdenkers

Afgelopen vrijdag publiceerde het SCP zijn rapport: Sceptische visies in het coronadebat.
Het is bedoeld om inzicht te geven in het toenemende wantrouwen tegen de overheid en hoe we dit kunnen verbeteren.
De portée is dat zowel de overheid en de gevestigde instituties en media zich onvoldoende verdiepten in wat de complotdenkers werkelijk bezielt oftewel ‘begrijpend luisteren’ in plaats van hen zwart te maken of weg te zetten als ‘wappies’.

Een aardig recent voorbeeld van dat ‘begrijpend luisteren’ liet Petra Grijzen zien in Focus van zaterdag 17 juni.
Zij duikt in de wereld van de complotdenkers met de vraag: kunnen complottheorieën de democratie bedreigen en wat doen we eraan?
Ze volgde dit keer Frans Heslinga, die zichzelf compleetdenker noemt op zijn eigen website en daarop stelt dat hij visies combineert en ontwikkelt voor een betere samenwerking in harmonie met mensen, dieren en natuur.
Zo één twee drie is nog niet duidelijk waar hij het precies over heeft maar wel dat hij drie lezingen per week geeft en behoorlijk actief is.

Wat draagt hij uit?
Dat de aarde plat in plaats van rond is, is voor hem zogezegd ‘gefundenes fressen’.
Petra volgde zijn lezing nauwgezet en stelde hem na afloop vragen, precies zoals het SCP dat wenselijk vond.
Zich openstellend voor een waarheid die de hare niet was, deed ze vanaf het begin van het programma (oa in zijn auto) haar best hem te begrijpen althans zeker niet af te wijzen..
Heel vriendelijk vroeg ze in dat evaluatiegesprekje na afloop waarom hij het zo opvallend vaak over Soros en Rothschild had gehad in zijn verhaal over de platte aarde…
U bent toch geen antisemiet vroeg ze heel voorzichtig…
Welnee hoezo, ontkende hij..
Petra: “Nou ja we weten dat dat tot hele erg dingen kan leiden zoals een Holocaust”….
Frans: “Die heeft toch helemaal niet plaatsgevonden!” Dit met een stelligheid waarmee hij ongetwijfeld zijn visie dat de aarde plat is had verdedigd.
Daar schrok Petra toch wel van.
Hier trek ik een grens, zei ze nog dapper…
Dat ze inmiddels een half uur was opgetrokken in een tv programma met een Holocaustontkenner, wat in feite voor hem reclame voor zijn zaak betekende, kwam niet aan de orde.
Holocaustontkenning is hier te lande een strafbare vorm van discriminatie en is door de Hoge Raad in 1997 verboden verklaard.
Dat zou dus qua thematiek zeker op zijn site moeten zijn vermeld, maar ja dat doet hij dus wijselijk niet.

Wat mij betreft toont deze bijzonder vriendelijke en open houding van de Nieuwsuur journalist Grijzen aan hoe naïef journalisten soms kunnen zijn in hun behoefte zich te verdiepen in de ‘andere’ waarheid. Maar ook hoe gevaarlijk zoiets kan uitpakken.
Ik citeer de column van Sjoerd de Jong in NRC van vandaag:’ Wat is er zo sceptisch aan ‘çoronascepsis’?
“Het SCP klaagt dat de onderzochte dagbladen (waaronder de NRC) een “conflictmodel” hanteerden. Je zou zeggen: het was net andersom. Terwijl de media, net zo uit het lood geslagen als de overheid, amechtig achter de feiten aanholden, stonden ze al te boek als Lügenpresse”.

 

 

Doen waar je ‘echt’gelukkig van wordt oftewel dromen waarmaken

Is je zoekterm op internet: ‘dromen waarmaken’ dan krijg je van alles zoals:
Voeg je aan droom het woord waarmaken toe dan praat je over het volgen van je hart en doen waar je echt gelukkig van wordt.

Of: Om je dromen waar te maken dien je een inspirerend toekomstbeeld voor jezelf te bedenken om in beweging te komen. Zorg dat je iets vindt waardoor je geïnspireerd raakt en volg je hart.

Het ritselt van de praktische tips zoals: 10 tips om je droom te realiseren of 7 droom-waarmakende Tips op een rij. Of: Dromen waarmaken? Zo komt je Droom 100 procent uit.

Dromen waarmaken is hier te lande duidelijk een verdienmodel. Misschien staat het trouwens voor de amerikanisering van het Westen,  met zijn volgzame navolging van het idee van de ‘American dream’.

Kijken we naar het Beginselprogramma van de VVD dan wordt het begrip droom niet gebruikt maar wel van belang wordt gevonden dat mensen iets buitengewoons maken van hun leven om hun leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven. De VVD wil er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken..

Klinkt allemaal heel aantrekkelijk natuurlijk maar wat nu als wordt gezegd:
“Het moeilijke in deze tijden is: idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest”. (Anne Frank, Achterhuis, 20 juli 1944)

20 juni j.l was het Wereldvluchtelingendag*. Dan wordt gevierd de kracht en moed van mensen die hun thuisland zijn ontvlucht om te ontsnappen aan conflicten en vervolging.
Inmiddels heeft hun aantal meer dan 100 miljoen bereikt.
Zij ontvluchten hun land uit pure noodzaak, maar ook hebben ze de kracht en moed om te proberen een andere toekomst te realiseren voor hen en hun kinderen.

Dat is nog eens een droom, een verlangen! Om in vrijheid te willen leven en daar vreselijk veel voor over te hebben… Het zijn de mensen die iets van hun leven willen maken, die proberen niet passief hun (vreselijke) lot af te wachten. Het zijn de initiatiefnemers, de doorzetters, vaak ook degenen die nog over wat geld beschikken en/of een opleiding hebben afgemaakt…
Het zou de VVD moeten aanspreken.
Maar zoals Anne al opmerkte in 1944  die hoop, die verlangens komen nog niet op of ze worden totaal verwoest..
Dat hebben we dus net weer zien gebeuren met de honderden vrouwen en kinderen die het leven lieten in het ruim van de gammele vissersboot vlak voor de Griekse kust.
Zij waren allen op zoek naar een leven in vrijheid, een leven waarin hun kinderen een toekomst hadden en moesten het met de dood bekopen.

Ach zal u misschien zeggen voor mij is een droom waarmaken iets heel anders: bv een jaar een wereldreis* maken of bv een gezonken Titanic bekijken met een onderzeeboot…

Tja…….

*Ik wil hierbij nog even een ode uitbrengen op een jeugdig loper van de Nacht van de Vluchteling nl mijn schoonzoon Remco Kouwenhoven!

* Zie de uitstekende column van Asha ten Broeke in de Volkskrant van vrijdag 23 juni.
Zij haalt Adegbeye aan die stelt: “Hedendaagse grenzen functioneren als plekken van uitsluiting voor een ieder die geacht wordt het niet waard te zijn om de wereld naar believen te doorkruisen”.
Dat verschijnsel is overigens niet gebonden aan hedendaagsheid (zie hierboven citaat van Anne Frank).

 

 

Slimme schapen

Journalist en onderzoeker Jeroen Smit oa schrijver van Het Grote Gevecht en De Prooi muntte de term ‘slimme schapen’ in Buitenhof van een week geleden.
Wat wordt met slimme schapen bedoeld volgens hem?
Slimme schapen zijn de managers in het bedrijfsleven die  wel slim zijn maar niet uit de kudde durven te gaan. Zij runnen de wereld aldus Smit.
Wat we nodig hebben in deze tijd van klimaatcrisis is mensen, leiders die voorop durven lopen, die over de moed en verbeelding beschikken om toe te werken naar een andere economie, op een andere leest geschoeid.
We moeten nu echt een begin maken met anders consumeren en produceren, volgens deze bevlogen visionair.
Klimaatdoelen zouden volgens hem ‘beprijsd’ moeten worden. Het vlees zou in 2035  30 tot 40 procent duurder moeten worden.
En onder de 800 kilometer wordt er niet meer gevlogen.
We maken geen nieuw plastic meer en geen fossiele verbrandingsmotoren…
Verder zou je de moed moeten hebben zaken te benoemen die NIET over geld gaan!

Ik dacht onmiddellijk aan het boek van Michael J. Sandel: Het onbehagen in de democratie, een herziene versie van het gelijknamige boek uit 1996.
Een politiek die moraal en religie te veel buiten beschouwing plaatst, genereert al snel haar eigen ontgoocheling. En: Een politieke agenda zonder inhoudelijk moreel discours is een van de symptomen van de publieke filosofie van de procedurele republiek. (pg 291)
Sandel spreekt over ‘financialisering’ van de economie waarin niet langer arbeid en productie centraal staan maar (flits) kapitaal, dat over een geglobaliseerde wereld heen flitst terwijl mensen, burgers er in toenemende mate geen invloed meer op hebben (mijn termen).
Dat creeërt, aldus Sandel, een morele leegte die de weg opent voor intolerantie en andere misplaatste vormen van moralisme.
En politiek filosofisch over het marktgeloof: ‘De diepste aantrekkingskracht van markten is niet dat ze efficiency en welvaart leveren, maar dat ze ons de noodzaak lijken te besparen van rommelige, twistzieke discussies over hoe we de dingen moeten waarderen. Dat is ten diepste een valse belofte.’ (pg 383)

Zijn visie sluit aan bij die van Paul Verhaeghe in Onbehagen.
Hij laat , wat hij ook al zo overtuigend deed in ‘Identiteit’, zien wat een (volgens het neoliberale model) geëconomiseerde maatschappij met mensen doet.
En als psychanalyticus wijst hij ook op onze innerlijke gespletenheid, waardoor we een verlangen naar autonomie moeten zien te rijmen met een drang bij de groep te willen horen.
Elk tijdperk wordt gekenmerkt door een groot verhaal dat invulling geeft aan dat spanningsveld aldus Verhaeghe. De huidige invullingen hebben tot gevolg dat ik, in concurrentie met mezelf, alsmaar meer mijn perfecte zelf moet worden. Dat ‘zelf’ is al met al niet bijster origineel, iedereen moet excelleren als cliënt, producent en consument . (pg 262).
Het woord ‘onbehagen’ volstaat niet langer om de effecten van onze geëconomiseerde maatschappij aan te duiden. De belangrijkste groei van de op hol geslagen vrijemarkteconomie ligt bij het aantal mensen dat uitvalt. (pg 262)

En daar treffen de twee denkers elkaar immers niet iedereen is geschikt voor een universitaire opleiding. De noodzaak van meer respect en waardering voor mensen die met hun handen werken en geen academische titel hebben dient zich dringend aan.
Het klinkt misschien wat betweterig maar precies daarover ging mijn proefschrift in 1981: Tussen wal en schip; tussen recht en hulverlening waarin ik een pleidooi hield voor het pleitbezorgersmodel.
Daarin beval ik aan om ervaringsdeskundigheid in de samenleving veel meer centraal te stellen dan opleiding en dichter te blijven bij wat mensen kunnen en (ook praktisch) hebben geleerd in hun leven (levenskunst).
Het wordt tijd om de ‘slimme schapen’ en de ‘geitenpaadjes’ achter ons te laten.
Het wordt tijd om mensen weer te waarderen om wat ze in werkelijkheid ‘zijn’ (ipv wat ze opleveren).

 

 

 

 

Welkom op deze wereld

Welkom op deze wereld: Philou , geboren op 30 mei j.l

Kleine wereldburger,
hoeveel namen
hoeveel geschiedenissen
zijn aan jou voorafgegaan

tot ze ten grondslag lagen
aan jouw bestaan

Jij bent er nu ontegenzeggelijk
met je mutsje op tegen de kou
en ik kan alleen maar zeggen: ik hou van jou

Ook al ben ik bang
bang voor wat je te wachten staat
bang voor wat er komen gaat
misschien zit ook die angst in mijn genen.

Trek het je niet aan
wees jezelf en besta! Philou, Elly, Josje.

 

 

Ode aan Moes

Ode aan Moes (ruwharig tekkeltje van 16 jaar)*

Ik wist dat je oud was
toen ik je meenam uit het asiel

Mensen zeiden: ze kan doodgaan
Ik ook, antwoordde ik steevast

Nu, nu het zover is
en jij zielig hoopje in je mand opgekruld
je laatste dagen, uren, minuten vult

Ril ik met je mee
is mìjn mand zoek
waarin ik me verbergen kan
kan schuilen voor de tijd

Dat ik je warme lijf
je aandoenlijke loopje
het tikken van de nagels op de vloer
je rennen op het strand
simpel je aanwezigheid

Mis
En weet: de leegte blijft.

*Gister 18 mei heb ik dit gedicht voorgedragen bij de Haarlemse dichtlijn.
Vandaag 19 mei is Moes heel rustig en vredig ingeslapen…

Opgedragen aan Jan Monasso

Vandaag is het 12 mei. Je zou 81 jaar zijn geworden….

Drie jaar geleden overleed je rustig en ontspannen te midden van je dierbaren.
Ik heb dat beschreven in mijn dichtbundel Resttijd, aan jou gewijd.
Eergisteren had ik een prachtige warme dag met je beste vrienden en hebben we je herdacht.

Voor mij was je ‘a mensch’, je hield van mens en dier, van groen, van bloei, van kinderen….
Je beschikte over een breed spectrum aan emoties, van hartstochtelijk romantisch tot down to earth en zelfs burgerlijk, van alles of niks tot het omarmen van de kleine dingen van het leven.

Je was ‘handig’ maar toen je mijn tuinkast in elkaar zette en het voorbeeld dat erbij zat niet wou volgen, zaagde je er een gat in…omdat je dacht dat jij het beter wist….

Je wist de weg zei je, maar met jou verdwaalde ik..

Je was meer dan betrokken bij je buurt…

De Noord Zuid lijn is met ontzettend veel gedoe tot stand gekomen.
Jij wist daar alles van, hebt het van minuut tot minuut gevolgd.
Je voerde processen, je kwam op voor de bewoners van huizen die verzakten.
Je had op zijn minst een bankje met je naam erop moeten krijgen op de Vijzelgracht….

Je stond met anderen samen aan de wieg van de Ouderensociëteit.
Je organiseerde uitjes , was daar altijd oproepbaar als er technische problemen waren. Je was barman, de vraag was wat je niet deed….

Toen verhuisde je naar Monnickendam….
Je ziekte begon zich te openbaren maar ook daar was je snel geïntegreerd, kende je al snel de buren en ook hun problemen…

Het volgende gedicht is uit Resttijd:

Levensgenieter

Als je zoals jij
elk moment
van het leven hebt genoten
van mensen, van dieren
maar ook van planten
in de knop ontloken

Weet je het best
wanneer je tijd gekomen is
en durf je de stap te wagen
richting overgave

Mensen zoals jij
kennen het getij des levens
weten ook zoals jij het beschrijft:
het mysterie blijft.

 

De vrijheid

5 mei gedicht:

De vrijheid om links of rechts te gaan
minuten in te vullen
van een zo kort bestaan

Niet weten
vooral niet weten
waar het heen zal gaan

Vergeten
liefst vergeten
de barstensvolle agenda’s

Vluchtend voor ons eigen geraas
de ogen op het witte doek
zien we de ander niet

die ons zoekt.

 

 

 

Dieptepunt (1); het deficit van de internationale rechtsorde

De Veiligheidsraad werd met de oprichting van de Verenigde Naties op 26 juni 1945 ingesteld.
De Raad kwam voor het eerst bij elkaar op 17 januari 1946 en kreeg verregaande bevoegdheden om oorlogen te voorkomen en in te grijpen in gewapende conflicten binnen en tussen landen. De Veiligheidsraad kreeg als oorspronkelijk mandaat de primaire verantwoordelijkheid voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.
De Veiligheidsraad mag elk (dreigend) geschil onderzoeken en maatregelen voorstellen en opleggen; onder dit laatste vallen ook het instellen van sancties en het gebruik van militair geweld.

Het is een voortzetting van de Volkerenbond, een intergoevernementele organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht om door middel van een supranationale organisatie een einde aan alle oorlogen te maken. In zijn grootste vorm kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden.
Ze bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De tien overige leden worden telkens voor een periode van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Er is sprake van een vetorecht. Besluiten over inhoudelijke zaken vereisen negen stemmende leden en de afwezigheid van een van de vijf permanente leden…

Tja en dan is Rusland nu voorzitter van deze Veiligheidsraad.
Het terroristische land dat ongemotiveerd een autonoom land binnenvalt en daar verwoestingen aanricht onder de burgerbevolking is dus voorzitter nu van deze Raad waarvan de taak is oorlogen te voorkomen en vrede en veiligheid te garanderen!

Een normaal mens, lees simpele ziel, zoals uw blogschrijver kan dit niet volgen…
Waarom lopen Frankrijk, de VS en Engeland niet gewoon weg uit de vergadering of laten weten dat ze zo niet kunnen functioneren?
Ik heb er niets over gehoord…
China is een ander verhaal zoals we weten..
Als een supranationaal orgaan er alleen nog maar is om een terroristische staat te legitimeren, hup weg ermee!!! Opheffen die handel!
Geef gewoon toe dat deze internationale rechtsorde in zijn tegendeel verkeert!
En nodig vervangen moet worden door een tribunaal dat oorlogsmisdaden en genocide berecht.

 

 

Mens en dier: de vluchteling bijna de das omgedaan

We stappen even van de grenzen af en nemen een nieuw onderwerp dat erg in is vandaag de dag. De verhouding tussen mens en dier. Hoewel het natuurlijk ook daarbij om grenzen gaat. Want wat is precies de grens tussen mens en dier en is die er wel? Een mens is immers ook een dier en het is in deze tijd weer heel populair om daarop te wijzen.
Het antropoceen heeft zijn langste tijd gehad.

Nog sterker: de mens als zodanig is geen middelpunt van het universum meer zelfs  geen beschermde diersoort. Natuurlijk zijn er diverse mensenrechtenverdragen, maar het lijkt erop of we de bescherming van dieren althans van sommigen prioriteit verlenen.
Neem de vluchteling.
In de gemeente Heumen ( ik denk hierbij onmiddellijk weer aan wethouder Hekking, glansrol van Kooten en de gemeente Juinen) zouden 800 plaatsen kunnen worden gecreëerd voor vluchtelingen.
Het plan was in een ver gevorderd stadium toen bleek dat op de plek waar de behuizing moest worden gerealiseerd zich dassen bevonden. De das is een beschermde diersoort en de Stichting Das en Boom beijvert zich al jaren voor die bescherming.
Gevreesd werd voor een gerechtelijke procedure.

Nou nou dacht ik meteen de mens, dat wil zeggen de ‘vreemde’ mens of de Ander die bij Levinas nog de uitverkoren ander was, die ons confronteert met ons ware zelf, wordt hier duidelijk van zijn voetstuk gehaald, wat zeg ik is een wegwerpartikel geworden en maakt plaats voor die ‘schattige’ das, die een burcht bewoont en dat is natuurlijk best koninklijk.

Populair is het overigens de laatste tijd om in alle soorten media te waarschuwen voor de grote stroom vluchtelingen die op ons afkomt en de bijbehorende kosten.
Terwijl de wolf nog mede dankzij BBB deel uitmaakt van het publieke discours is de plaats van de das als beschermd verzekerd als we de Stichting Das en Boom mogen geloven.

Maar met een blik op de Wet natuurbescherming uit 2017 blijkt die beschermde positie van de das nogal mee te vallen en kan zeker wijken voor dwingende redenen van openbaar belang. Naar mijn mening is dat het beschermen van vluchtelingen die oorlog en geweld zijn ontvlucht in een steeds gevaarlijker wereld.
Overigens is ook in Heumen een project wel goedgekeurd waarvan twee dassen het slachtoffer zouden worden, maar die worden nu verplaatst.
De zorg voor verplaatsing van dassen lijkt in ons land groter dan de zorg voor vluchtelingen die constant worden verplaatst.

In het Parool van zaterdag j.l vinden we onder de kop: Amsterdamse asielopvang bereikt grens, een tendentieus artikel waarbij de Groen Links wethouder Groot Wassink wordt geciteerd: “In Amsterdam zit ook een grens aan het aantal mensen dat we  kunnen opvangen”. Deze wethouder heeft een tweede boot waar 1200 mensen op kunnen verblijven geweigerd. Er was al een boot met 1400 asielzoekers….
Hij krijgt veel te weinig geld per asielzoeker van het Rijk en dat kan de hoofdstad niet meer ophoesten!
In het artikel wordt verwezen naar gemeenten die Eric van der Burg nul op zijn rekest geven waar het noodopvanglocaties betreft en ja hoor daar zien we Heumen opduiken!

Maar de gemeente Heumen waarin Groen Links ook deel uitmaakt van het dagelijks bestuur heeft toch gekozen voor de vluchtelingen, blijkt bij navraag.
Alleen de provincie Gelderland moet nog wel ontheffing verlenen voor het plan..
Misschien dat zowel het Parool als Groot Wassink zich deze  nadere berichtgeving kunnen aantrekken .
Laat Amsterdam oppassen dat ze niet de  (kapitaalkrachtige) expads en toeristen alle ruimte biedt en vluchtelingen behandelt als een onbeschermde diersoort!

Er zijn grenzen 3; de afkapgrens

Iets meer dan een week na het overlijden van Wim de Bie heeft de Raad van State in een tussenuitspraak de zogenaamde afkapgrens van 25 kilometer bevestigd.
Voor elk project dat stikstof veroorzaakt moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij.

Wat heeft het overlijden van Wim de Bie met de afkapgrens te maken?
Vooral melancholie wat mij betreft.
Wat had het duo er een prachtige persiflage van kunnen maken!!!

Ik citeer hier uit de website van de Raad van State: Elk rekenmodel heeft een grens waarbuiten het geen wetenschappelijk betrouwbare uitspraken meer kan doen. Dat wil zeggen dat daarbuiten te onzeker is of de berekening nog overeenkomt met de werkelijkheid.
Dit betekent niet, gaat het stuk verder door dat stikstof die buiten de grens van 25 kilometer op beschermd natuurgebied terecht komt, niet relevant is. Die stikstofneerslag maakt deel uit van de totale stikstofneerslag in Nederland en is niet meer toe te rekenen aan het individuele project.

Jacobse en van Es hadden hier wel pap van gelust!
Zeker als je er ook nog eens zowel het taalgebruik als het toegepaste rekenmodel bij gebruikt.
Er is inmiddels een levendige handel ontstaan zowel in stikstofberekeningen als stikstofrechten. Zo kun je op internet een advertentie vinden van Nitrogen Vision: Een stikstofberekening nodig voor uw plan of project? Bij Nitrogen Vision bent u aan het juiste adres! NitrogenVision is een specialist in het maken van stikstofberekeningen en het verlenen van stikstofadvies.
En bij advisering op maat: Stikstofproblematiek bij uw project en stikstofadvies nodig? moet u mogelijk intern of extern salderen? Nitrogen Vision kan uw project op het aspect stikstof onderzoeken en u voorzien van een strategie om de stikstofproblematiek bij uw project te tackelen.

Denkt u ook terug aan Jacobse en van Es?
Ziet u ze al langs gaan bij de eerste de beste goedgelovige?
Met een verhaal over wat voor soort activiteiten die persoon en zijn familie erop na houdt?

Even een scène: Ze bellen aan bij een boerderijtje vlak bij een natuurgebied.
Een gepensioneerde dame doet open.
Jacobse: “Goedendag mevrouw, wij zijn van  het stikstofadviesbureau J en van Es en mogen wij u vragen wat u zoal doet overdag en s avonds ?
Als dan de dame in kwestie aangeeft dat ze wat kippen houden en een paar geiten en dat ze altijd een gezellig haardvuurtje aan doen s avonds als het al wat koeler wordt….
Jacobse: Heeft u al een stikstofberekening gemaakt? Een KDW tje
Mevrouw: Een stikstofberekening? KDW tje?
Jacobse: Ja mevrouw, de kritische depositie waarde… En U moet wel rekening houden met de afkapgrens, he?
Dus als ik hoor wat U en uw man zo allemaal doet, tja dan zit U toch echt vast aan een stikstofadvies! En daar zijn wij van hè van Es?
Van Es: Eh, ja, natuurlijk…..
Jacobse: De vraag is  of U valt binnen het Aeriusmodel…Mag ik anders Uw houtkachel even zien?
Mevrouw aarzelt…. Eh tja als U erop staat…..
Jacobse ziet kachel… Mevrouw, dat is inderdaad behoorlijk aan de grens als het er al niet overheen is….Maar wij kunnen heel makkelijk een stikstof deposito berekening voor U maken, he van Es?
Van Es: Ja, eh dat wil zeggen…
Jacobse: Wij hebben altijd onze computer met model bij ons….. Dus als U ons even 5 minuten geeft, zo gepiept!
Mevrouw: Ik wacht liever even tot mijn man thuis is, die is daar beter van op de hoogte denk ik…
Jacobse: Mevrouw, wij hebben niet zoveel tijd, he, we zijn erg gewild juist omdat we zo snel een  stikstofdepositoberekening hebben van Natura 2000 dus als U me nu even laat…
Jacobse pakt er een laptop bij en begint toetsen aan te slaan….
Van Es: Mevrouw, mijn compagnon is nogal bedreven in….
Jacobse: Mevrouw, ik heb het hoor! U zit net over de waarde maar geen punt hoor. U kunt bij ons stikstofrechten kopen, heel voordelig ook…..
U mag kiezen: Wilt U intern of extern salderen?
Mevrouw in grote twijfel: Nou doe dan maar extern….
Jacobse: Dat wordt dan tweehonderd euro inclusief btw… Dan krijgt U van mij een kwitantie.
Hij geeft mevrouw een onduidelijk velletje mee. Dag mevrouw!
Van Es: Dag mevrouw!

Natuurlijk heb ik niet hun brille, dus bij voorbaat excuses voor de door mij bedachte scène…
Ach wat mis ik ze!!!!